Stichting DOEN steunt Bloeiend Boerenland

Drie maanden maar kostte het om Stichting DOEN te overtuigen van ons concept, voordat ze besloten om een aanzienlijk bedrag beschikbaar te stellen. Hiermee kunnen wij een start maken om de biodiversiteit over Nederland uit te rollen. Dankzij DOEN hebben we nu de financiële ruimte om vele van de bij ons aangemelde boeren te kunnen bedienen. We gaan enthousiast op pad!

Stichting DOEN is het uitvoeringsorgaan van meerdere loterijen in Nederland en beoordeelt elk jaar vele honderden aanvragen voor een subsidie. Wij hebben ons een positie weten te verwerven in die carrousel door een acceptabele beantwoording van heel veel analytische vragen van het panel en zijn dus gehonoreerd met een fantastisch bedrag.

Onze unieke aanpak is beloond

Zoals eerder vermeld hebben zich al meer dan 100 boeren bij ons gemeld, die graag met ons willen samenwerken vanwege onze unieke aanpak. Die aanpak houdt samengevat in dat wij áltijd een grondmonster nemen bij de boer en op basis daarvan een advies verstrekken over de bewerking van de bloemenstrook, de eventuele biologische bemesting en over het voor de bodem/grondsoort geschikte zaadmengsel.

Daar worden de boeren blij van. Daar kunnen ze structureel mee aan de gang. Daar worden ook insecten, bijen en vlinders blij van. Wij werken immers alleen met inheemse planten en bloemenmengsels. Flora en fauna krijgen hierdoor een boost naar herstel en behoud.

Intussen hebben we al meerdere bedrijven kunnen adviseren en zijn er al vele stroken ingezaaid, zoals te volgen op deze website via onze locatiekaart.

Zaaien bij de familie Out in Purmer

Het was prachtig weer en het land lag er klaar voor, dus werd er gezaaid. Langs de maispercelen van de familie Out aan de Oosterweg in Purmer zaaiden we ons bloemenmengsel. De firma Out melkt zo’n tachtig stuks melkvee. Ze leveren melk aan CONO voor de Beemsterkaas en zijn actief in het Caring Dairy programma. Ze werken met aandacht voor natuur en bodem om zo een eerlijke boterham te verdienen.

De maatschap is betrokken bij veel projecten rondom natuur inclusieve landbouw. Dat betekent dat ze op een andere manier boeren dan de meer traditionele boer. Veel graspercelen zijn doorgezaaid met kruiden zodat de mineralenvoorziening van de koeien voor een deel afgedekt is op een natuurlijke wijze. Daarnaast kent een diverser mengsel een andere samenstelling van bodemleven.


Bloemstroken worden ingezaaid bij de familie Out in Purmer.

Bodemvriendelijk boeren

Juist het bodemleven is voor de firma Out cruciaal. Daarom werken ze op het bedrijf met bodemanalyses van Soil Services. Zo wordt er rekening gehouden met de verhoudingen in de bodem, waardoor bodemomstandigheden verbeteren. Als je zo begaan bent met de bodembiologie past daar een aangepast laag meststoffengebruik bij. Om die reden is ook gekozen voor een bodemvriendelijke meststof. Op deze manier krijgt de biodiversiteit in de bodem een positieve stimulans.

Omdat de biodiversiteit onmisbaar is voor een gezonde landbouw zijn ze er bij de familie Out van overtuigd dat herstel hiervan een gezamenlijke uitdaging is. Maatschappij en boer moeten met elkaar optrekken. Dat is de wens die de familie heeft. Dat burgers en boeren elkaar vinden rond het herstel van insectenpopulaties en weidevogels, en in het behoud van vruchtbare bodems. “Een vruchtbare bodem is onmisbaar als je een gezond product wilt telen,” aldus Jan Out.

Bloemstroken rondom maispercelen

Om tot herstel van biodiversiteit te komen is de familie Out enthousiast in gesprek gegaan met Bloeiend Boerenland. Dit heeft geleid tot de aanleg van bloemenstroken rond maispercelen. Het was dus druk bij de familie Out. Na het zaaien van de mais zijn de bloemenstroken ingezaaid. Nu is het wachten op regen. Want het is wel droog aan het worden en voor de ontwikkeling van zowel mais als bloemenzaad is een buitje zeker welkom!

Deze aangelegde stroken (en alle andere) vind je op onze kaart met bloemenstrooklocaties. Met een handige klik op de knop navigeer je erheen om de bloemenzee te bekijken.

Gerstpercelen in Middenbeemster nu ook bloeiend boerenland

Aan de Middenweg in Middenbeemster, een dorp in de provincie Noord-Holland, staat melkveehouderij Firma J. en S. Köhne. Stefan Köhne heeft een groot hart voor (zijn) dieren en de natuur. Daardoor is hij bewust van het feit dat herstel van biodiversiteit hard nodig is. En zet hij samen met ons de schouders eronder.

Bij de Noord-Hollandse veehouderij staat een pasgebouwde vrijloopstal te schitteren in de zon. In de nieuwe stal kunnen de negentig koeien van Köhne vrij rondlopen op een bed van houtsnippers. Een koe krijgt zo het gevoel dat ze buiten is, mede omdat de vrijloopstal licht en open is.


De vrijloopstal van Firma Köhne. Foto: vrijloopstallen.nl

Klavers en bodemvriendelijke mest

Dat dierenwelzijn voorop staat bij Firma Köhne zie je ook aan de kavels waar de koeien weiden. De graspercelen bevatten naast gras namelijk klaver. Dit is een lastig te beheersen gewas, maar heeft een groot voordeel. Klavers zetten namelijk stikstof uit de lucht om in opneembare stikstof voor de plant. Bovendien vinden koeien het heerlijk.

Het bodemleven profiteert van de werkwijze op de melkveehouderij. Een levende bodem is de basis onder het bedrijf, dus kiest Köhne ook voor bodemvriendelijke meststoffen. Bovendien wordt stikstofgebruik uit kunstmest tot een minimum beperkt.

Ze zijn goed bezig bij Firma Köhne. De stikstofmaatregelen zijn een geweldige stimulans voor de bodemactiviteit en -biodiversiteit. En op een gezonde bodem groeien gezonde gewassen. Bij een gezond gewas hoort echter ook bovengrondse biodiversiteit.

Bloeiend Boerenland herstelt insectenpopulatie bij Firma Köhne

Stefan Köhne maakt zich zorgen over het dreigende verlies van biodiversiteit boven de grond: “We willen weer vlinders, bijen en andere insecten zien. Die horen bij ons.” Maar het aantrekken van deze populatie kan de veehouder niet alleen. Daarom helpen wij.

Bij Bloeiend Boerenland leveren we bloemenmengsels op maat via onze zaadspecialist Medigran. Voor melkveehouderij Köhne betekent dit een zaadmengsel dat door te zaaien is in de gerst die ze voor veevoer telen. Dit specifieke mengsel bevat onder andere korenbloemen, ganzenbloemen, klaprozen en kamille.

De stichting in actie

In de eerste helft van april zijn de bloemzaadjes de grond in gegaan. De dag begon met het inzaaien van gerst. Daarna zijn alle perceelranden – met een breedte van zes meter – van Firma Köhne ingezaaid met ons Bloeiend Boerenland mengsel. Binnenkort kan iedereen in het dorp Middenbeemster genieten van de prachtige bloemenzee.


Stefan Köhne zaait ons bloemenmengsel in zijn gerstperceel.

Benieuwd waar je onder andere deze bloemenpracht kunt vinden? Via onze kaart van Nederland met daarop de coördinaten van aangelegde bloemenstroken navigeer je er gemakkelijk heen. Klik hier en plan komende zomer je (fiets of wandel) route langs bloeiend boerenland.

noord-brabant

Vanaf april 2020 ook bloeiend boerenland in Brabant

noord-brabant

We kunnen aan de slag in Brabant! De afdeling Natuur en Maatschappij van de provincie Noord-Brabant heeft ons de opdracht gegeven om bloemstroken aan te leggen. De komende periode gaan we deze stroken indelen en zaaien verspreid over de provincie.

De biodiversiteit in Noord-Brabant krijgt zo een enorme boost. Uiteraard hopen wij dat deze positieve stap gevolgen krijgt in heel Nederland en dat het andere provincies over de streep trekt om ook met ons mee te doen.

Noord-Brabant wil meer biodiversiteit

En daar gaan wij voor zorgen. Dit doen we door de gewenste acties van de provincie Noord-Brabant uit te voeren. Deze acties sluiten aan bij het programma Natuur en Samenleving en bestaan uit de volgende aspecten:

1. Het ontwikkelen van de betrokkenheid van burgers en deze actief bij ons initiatief te betrekken;
2. Dit systeem van communiceren te toetsen in een pilot in Noord-Brabant;
3. Gebruik maken van de bestaande netwerken en partners van de provincie Noord-Brabant;
4. Tussentijds de resultaten terugkoppelen aan opdrachtgever Noord-Brabant.

Brabantse boeren inschakelen

Wij zijn vanzelfsprekend erg blij met deze inhoudelijke ontwikkeling. Als stichting willen we laten zien dat ons concept werkt. Boeren die zich aangemeld hebben in Noord-Brabant kunnen binnenkort een telefoontje van ons verwachten, zodat we de mogelijkheden verder kunnen bespreken. Als we afspraken hebben gemaakt over het in te zaaien stuk grond, het zaadmengsel en het eerlijke rendement, gaan we van start. Over een tijdje kun je dan overal wuivende bloemenstroken tegenkomen van Bloeiend Boerenland en de bijen horen zoemen.

Wij starten in de prachtige provincie Noord-Brabant en kijken ernaar uit. In deze periode van COVID-19 is het dubbel en dwars de moeite waard om de eigen woonomgeving zo divers en bloeiend mogelijk te maken. Want als we een ommetje willen maken in onze buurt is het fijn om te kunnen genieten van boeiend boerenland.